متولی کتابخانه از سال ۱۴۰۰ –

محمد جواد گلپایگانی

متولی کتابخانه از سال ۱۳۷۲ – ۱۴۰۰

لطف‌الله صافی گلپایگانی