مجمع المسائل مطابق با فتاواي فقيه اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم‌السلام) حضرت آيت الله العظمي آقاي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (قدس‌سره)

مجمع المسائل فقيه اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم‌السلام)
دسامبر 18, 2018
رساله توضيح المسائل حضرت آيت الله العظمي آقاي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (قدس‌سره)
دسامبر 19, 2018


كتاب‌شناسي توصيفي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)
(فقه فتوايي)

۲ـ مجمع المسائل مطابق با فتاواي فقيه اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم‌السلام) حضرت آيت الله العظمي آقاي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (قدس‌سره) با تعليقات حضرت آيت الله حاج شيخ ايوقي (جلد ۱)
حاج شيخ حسين ايوقي، قم، دفتر آيت الله حاج شيخ حسين ايوقي، ۱۳۷۵ش، ۴۱۴ص، وزيري.
در اين نوشتار كه نخستين مجلد از يك مجموعه فقهي سه جلدي است برخي از احكام شرعي مربوط به عبادات بر طبق فتاواي آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) بيان گرديده و در قالب پاسخ به سؤالات و استفتائات فقهي از سوي مقلدين ايشان تدوين گرديده است. از اين رو نگارنده محترم ابتدا به بيان احكام و فروعات فقهي مربوط به تقليد پرداخته و به سؤالاتي در زمينه شرايط تقليد، لزوم تقليد از مجتهد اعلم و راه‌هاي شناخت چنين مجتهدي در بين ساير مجتهدان، تقليد از مجتهد ميت و عدول از تقليد يك مجتهد و رجوع به مجتهد ديگر پاسخ داده است.
سپس ايشان به بيان مسايلي در مورد طهارت و نجاست پرداخته و به سؤالات و استفتائات متنوعي در اين زمينه پاسخ گفته است. در همين زمينه ايشان بر طبق مباني و ديدگاه‌هاي فقهي آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) به سؤالاتي در زمينه وضو، اقسام غسل و تيمم و احكام آنها پاسخ گفته و احكام و فروعات فقهي مربوط به حيض، نفاس و استحاضه را در ضمن پاسخ به استفتائاتي در اين زمينه بررسي نموده است.
در ادامه نويسنده محترم به بيان احكام مربوط به اموات اعم از غسل دادن، كفن كردن، دفن كردن و نماز ميت پرداخته و به سؤالات مهمي در اين زمينه پاسخ داده است. در بخش ديگري از كتاب استفتائات مربوط به نماز و فروعات فقهي مرتبط با آن مانند مقارنات نماز، مقدمات آن، واجبات نماز، اركان آن، شكيات نماز و مبطلان آن و احكام نمازهاي مستحبي، جمعه و جماعت، آيات و عيدين، احكام مربوط به مسجد، نماز مسافر، نماز قضاي خود و پدر و مادر، احكام نماز استيجاري و برخي ديگر از مسايل متفرقه در مورد نماز بر طبق فتاواي آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به آنها پاسخ داده شده است.
احكام و فروعات فقهي مربوط به روزه، رؤيت هلال، خمس و زكات و مصارف و متعلقات آنها و احكام مربوط به جهاد و پاسخ به استفتائاتي در اين مسايل از ديگر مندرجات مهم مطرح شده در اين كتاب است. در بخش پاياني كتاب مباحث مربوط به امر به معروف و نهي از منكر و مسائل اجتماعي اسلام بيان گرديده و به سؤالاتي در اين زمينه و شرايط امر به معروف و نهي از منكر و درجات و مراتب آن پاسخ داده شده است.
مجمع المسائل مطابق با فتاواي فقيه اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم‌السلام) حضرت آيت الله العظمي آقاي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (قدس‌سره) با تعليقات حضرت آيت الله حاج شيخ ايوقي (جلد ۲)
حاج شيخ حسين ايوقي، قم، دفتر آيت الله حاج شيخ حسين ايوقي، ۱۳۷۶ش، ۵۰۴ص، وزيري.
در اين نوشتار كه مجلد دوم از يك مجموعه فقهي است برخي از احكام شرعي مربوط به معاملات بر طبق فتاواي آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) بيان گرديده و در قالب ۱۳۰۰ پاسخ به سؤال فقهي از سوي مقلدين ايشان تدوين گرديده است. از اين رو نگارنده محترم ابتدا به بيان احكام و فروعات فقهي مربوط به بيع پرداخته و انواع كسب‌هاي حرام، شرايط بيع معاطات، احكام رد و بدل كردن ثمن و مثمن، انواع بيع و شروط مربوط به آن، شروط ضمن عقد، معاملات ربوي، خريد و فروش چك و سفته و مسايل متفرقه مربوط به خريد و فروش بيان شده و به استفتائاتي در اين زمينه پاسخ گفته شده است.
در ادامه به بحث در مورد احكام مربوط به اجاره پرداخته شده و احكام بين مالك و مستأجر، احكام خيار در اجاره، احكام از بين رفتن مال مورد اجاره، خيار فسخ در اين زمينه و ساير اختلافات بين موجر و مستأجر مورد بحث و بررسي اجمالي قرار گرفته و به استفتائاتي در اين زمينه پاسخ گفته شده است. در بخش‌هاي بعدي كتاب به مسايلي در مورد شركت و احكام آن، قرض و دين و شرايط فقهي آن، مسايل مربوط به ضمان، احكام شرعي مربوط به غصب و هبه، مسايل مرتبط با نكاح و عقد، مهريه و نفقه، احكام ازدواج با محارم، احكام نظر كردن به نامحرم و صحبت كردن با او، مسايل مربوط به طلاق و شرايط آن، وصيت و اقسام آن، مسايل مربوط به نذر، صيد و ذبح و احكام شرعي مربوط به آن و مسايل مختلف مربوط به وقف اشاره شده و به استفتائاتي در اين زمينه پاسخ گفته شده است.
در مورد هر يك از ابواب فقهي نامبرده شده مطابق با مسايل روز و مبتلي به سؤالات متنوعي از جانب مقلدين حضرت آيت الله العظمي سيدمحمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) مطرح شده و نويسنده محترم با اشراف بر مباني فقهي ايشان و آخرين فتاواي آن مرجع عاليقدر پاسخ‌هاي كوتاهي متناسب با نوع استفتاء به آنها داده است.
مجمع المسائل مطابق با فتاواي فقيه اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم‌السلام) حضرت آيت الله العظمي آقاي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (قدس‌سره) با تعليقات حضرت آيت الله حاج شيخ ايوقي (جلد ۳)
حاج شيخ حسين ايوقي، قم، دفتر آيت الله حاج شيخ حسين ايوقي، ۱۳۷۹ش، ۳۵۲ص، وزيري.
در اين نوشتار كه مجلد سوم از يك مجموعه فقهي است برخي از احكام شرعي مربوط به برخي ديگر از ابواب مربوط به معاملات و فروعات فقهي مرتبط با آنها بر طبق فتاواي آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) بيان گرديده و در قالب پاسخ به سؤال فقهي از سوي مقلدين ايشان تدوين گرديده است. بر اين اساس نويسنده به سؤالاتي در زمينه وديعه(امانت)، عقد مضاربه و مفهوم آن و لزوم ايجاب و قبول در آن، شرايط صحت عقد مضاربه، مغارسه(غرس كردن درخت)، مسايل مربوط به حجر و احكام محجورين مانند مفلس و سفيه، مسايل حواله و شرايط صحت آن، مسايل مربوط به كفالت و وكالت، اقسام كفارات واحكام آنها، مسايل مربوط به خوردن و آشاميدن و موارد حلال و حرام آنها و حكم شرعي استعمال برخي از مواد مخدر، احياء موات و متعلقات آن، احكام فقهي لقطه (حكم اشياي گم شده و پيدا شده)، مسايل مربوط به صلح، رهن، احكام مربوط به قضا و رسيدگي به دعوي، شهادات، مسايل ارث، حدود و تعزيرات، انواع ديات و قصاص بر اساس مباني فقهي آيت الله العظمي سيدمحمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) پاسخ گفته است.
نگارنده محترم بر اساس فروض مورد نظر در سؤالات به آنها پاسخ داده و به جهت رعايت امانت دخل تصرفي در محتواي سؤال ايجاد نكرده است. در پاسخ به سؤالات و استفتائات همچنين توضيحاتي اجمالي در مورد معنا و مفهوم برخي از ابواب و اصطلاحات فقهي ارايه گرديده است تا در فهم مطلب به مقلدين كمك نمايدف در مورد هر يك ازابواب فقهي ذكر شده سعي شده است، تمامي مسايل و فروعات فقهي كه به نوعي با آن ارتباط دارد در سؤالات گنجانده شود. متناسب با نوع سؤال از لحاظ مفصل يا مختصر بودن، مهم يا غير مهم بودن پاسخ به استفتائات نيز مفصل و يا كوتاه مطرح شده و نويسنده محترم با توجه به نيازهاي مقلدين حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) و مسايل مبتلي به به بيان مطالب فقهي مورد اشاره در كتاب پرداخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *