وسيله النجاه
دسامبر 9, 2018
إفاضه العوائد تعليق علي درر الفوائد
دسامبر 9, 2018

كتاب‌شناسي توصيفي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)
(فقه استدلالي)
۸ـ بلغه الطالب في التعليق علي المكاسب تقرير ابحاث فقيه العصر سماحه آيت الله العظمي السيد محمدرضا الموسوي گلپايگاني(قدس‌سره)
(جلد ۱)
سيد علي حسيني ميلاني، قم، مطبعه خيام، ۱۳۹۹ق، ۲۱۹ص، وزيري، عربي.
در اين نوشتار كه نخستين مجلد از يك مجموعه فقهي است، تقريرات درس خارج فقه حضرت آيت الله العظمي سيد محمد رضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) توسط آيت الله سيد علي حسيني ميلاني در مورد ابواب و فروعات فقهي بيع تدوين شده است. در ابتداي كتب تعريفي لغوي و اصطلاحي (فقهي و شرعي) از بيع مطرح شده و حقيقت و ماهيت مال كه از مقومات بحث بيع در فقه مي‌باشد، تبيين گرديده است.
آنگاه تعاريف ديگري از مفاهيم مربوط به بيع مانند: مفهوم بيع كلي، عوض و معوض در بيع، حقيقت شرعي بودن لفظ بيع، تعريف خاص شيخ مرتضي انصاري (رحمت الله تعالي عليه) از بيع و اشكالات وارد بر اين تعريف، مختار حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره) از تعريف بيع و ماهيت آن، معاني مختلف ارائه شده از سوي فقهاي اماميه از بيع و ساير مقومات بيع بيان گرديده و ديدگاه اين مرجع عظيم الشأن در اين باره منعكس گرديده است.
پس از آن احكام معاطات و اقوال فقهاي شيعه در اين زمينه مطرح شده و ديدگاه مرحوم كاشف الغطاء در اين باره مورد تجزيه و تحليل نگارنده قرار گرفته و نسبت بين بيع و معاطات و عقد بودن آن توضيح داده شده است. در ادامه ادله لزوم معاطات اعم از ادله قرآني، روايي و استناد به اصل استصحاب و عمومات بيع و عقود و لزوم وفاي به آنها بيان شده و ديدگاه آيت الله العظمي گلپايگاني (قدس‌سره) در اين زمينه به صورت تفصيلي منعكس گرديده و لازم بودن آن از منظر ايشات اثبات شده است. در بخش‌هاي بعدي كتاب حاضر چندين تنبيه و مبحث مهم در باب معاطات مطرح شده و مباحثي مانند: جريان ربا در معاطات، جريان داشتن خيار در آن، موارد انجام معامله به صورت معاطات، راه تشخيص بايع و مشتري در معاطات، وجوه مختلف قابل تصور در معاطات، جواز اباحه تصرفات مختلف در معاطات، ملزمات معاطات در صورتي كه آن را لازم بدانيم، حكم تلف مبيع و اختلاف طرفين در معاطات و ساير اموري كه مانند بيع بر معاطات عارض مي‌شود، مورد شرح و بررسي نگارنده قرار گرفته و ديدگاه‌هاي خاص حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني (قدس‌سره) در اين موارد همراه با ذكر ادله از سوي ايشان منعكس گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *