العروه الوثقي مع تعليقات عده من الفقهاء العظام

تعليقات علي العروه الوثقي
دسامبر 10, 2018
العروه الوثقي مع تعليقات عده من الفقهاء العظام
دسامبر 10, 2018

كتاب‌شناسي توصيفي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)
(فقه استدلالي)

۱۲ـ العروه الوثقي مع تعليقات عده من الفقهاء العظام
(جلد ۱)
التقليد، الطهاره
سيدمحمد كاظم طباطبائي يزدي (رحمة‌الله)، تعليقات: برخي از فقها و مراجع معاصر تقليد، قم، مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق، ۶۲۰ص، وزيري، عربي.
در اين مجموعه فقهي كه در شش جلد تدوين و ارايه شده است، به شرح مباحث فقهي مندرج در كتاب «عروةالوثقي» تأليف آيت الله العظمي سيد محمدكاظم طباطبائي يزدي (رحمةالله) معروف به صاحب عروة پرداخته شده و تعليقات، حواشي، ديدگاه‌ها وفتاواي فقهي برخي از مراجع تقليد معاصر از جمله حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) بر طبق مباحث مطرح شده در كتاب مذكور منعكس گرديده است. در اين كتاب كه نخستين مجلد از يك مجموعه فقهي است، به بحث در مورد احكام و فروعات مربوط به اجتهاد و تقليد و طهارت پرداخته شده است.
در ابتداي كتاب، ضمن بيان اهميت و ضرورت تقليد از شخص مجتهد در عصر عيبت، شرايط يك مجتهد ديني براي تقليد از وي بيان شده و اموري مانند علم، حيات، اعلميت، عدالت، اهليت براي فتوي به عنوان شرايط اجتهاد و تقليد كردن از يك مجتهد مورد بحث و بررسي تفصيلي قرار گرفته است. در همين راستا نگارنده (گردآورنده ديدگاه‌هاي شارحان) به بيان جواز يا عدم جواز تقليد از مجتهد ميت و شرايط باقي ماندن بر تقليد او و همچنين رجوع به مجتهد و مرجع تقليد ديگر با وجود مجتهد قبلي پرداخته و شروطي مانند اعلميت و نحوه تشخيص مجتهد اعلم بين چندين مجتهد را بررسي نموده است.
در بخش ديگري از كتاب نگارنده به بيان مسايل و فروعات فقهي مربوط به طهارت و نجاست پرداخته و انواع مطهرات و نجاسات و شروط تطهير يك شيء نجس را تبيين نموده است. در همين زمينه ابتدا احكام انواع آب‌ها اعم از آب مطلق و مضاف، آب قليل و آب كر، آب جاري و آب باران، آب چاه وآب راكد بيان شده و احكام تغيير آب از لحاظ رنگ، بو و مزه و همچنين احكام آب استفاده شده در تطهير يك شيء بيان گرديده است. در ادامه به صورت مشروح احكام و فروعات فقهي مربوط به نجاسات بيان شده و انواع نجاسات اعم از بول وغائط، مني، مردار، سگ، خوك، كافر، شراب، آب جو، عرق شتر نجاست خوار، عصير عنبي، عرق جنب از حرام و همچنين راه‌هاي اثبات نجاست يك شيء مورد بحث و بررسي قرار گرفته وچگونگي نجس شدن يك شيء و رفع نجاست از آن تبيين گرديده است.
در ادامه اين بحث احكام ازاله نجاست از جلد و صفحات قرآن كريم، تطهير مساجد، ازاله نجاست از ظروف و حكم نماز خواندن در لباس نجس بيان شده است. در قسمت بعدي كتاب حاضر احكام مطهرات بيان شده و انواع مطهرات و شروط تطهير كننده بودن آنها تبيين گرديده و احكام فقهي مربوط به آنها از ديدگاه فقهاي شيعه ذكر شده است. در بخش پاياني كتاب احكام و شرايط وضو و لزوم ترتيب و موالات در آن و احكام غسل جنابت و حيض به تفصيل بيان گرديده و كيفيت انجام آنها به دو روش كلي ترتيبي و ارتماسي و همچنين شرايط وجوب آنها ذكر گرديده است.
العروه الوثقي مع تعليقات عده من الفقهاء العظام (جلد ۲):
الطهاره، الصلاه
سيدمحمد كاظم طباطبائي يزدي (رحمة‌الله)، تعليقات: برخي از فقها و مراجع معاصر تقليد، قم، مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، ۱۴۲۴ق، ۶۲۴ص، وزيري، عربي.
در اين مجموعه فقهي كه در شش جلد تدوين و ارائه شده است، به شرح مباحث فقهي استدلالي مندرج در كتاب «عروة الوثقي» تأليف آيت الله العظمي سيد محمدكاظم طباطبائي يزدي (رحمةالله) معروف به صاحب عررة پرداخته شده و تعليقاتف حواشي، ديدگاه‌ها و فتاواي فقهي برخي از مراجع تقليد معاصر بر اين كتاب از جمله آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (قدس‌سره) و بر طبق مباحث مطرح شده در كتاب مذكور منعكس گرديده است.
در اين كتاب كه دومين مجلد از يك مجموعه فقهي استدلالي است، به بحث در مورد احكام و فروعات مربوط به ادامه مباحث مربوط به طهارت به ويژه انواغ غسل پرداخته شده است. در همين زمينه ابتدا به بحث در مورد احكام و شرايط غسل مس ميت پرداخته شده و سپس احكام مربوط به غسل ميت مانند وجوب قصد قربت در انجام آن، واجبات و مستحبات غسل ميت و مكروهات آن، احكام كفن كردن ميت، احكام حنوط، تشييع جنازه، نماز ميت، دفن ميت و مستحبات و واجبات دفن بيان شده است. در تتمه بحث طهارت حكم برخي از غسل‌هاي مستحبي بيان گرديده و زمان انجام اين غسل‌ها ذكر گرديده است.
در بخش بعدي كتاب به بحث در مورد احكام و فروعات فقهي مربوط به نماز پرداخته شده و ابتدا مقارنات و مقدمات نماز، مانند اوقات نمازهاي واجب يوميه، احكام قبله، احكام پوشش در نماز، احكام مكان مصلي(نمازگزار) مكان‌هاي مستحب و مكروه براي اقامه نماز، احكام نماز و اقامه و موارد سقوط آنها، شرايط اذان و اقامه، واجبات نماز مانند نيت، تكبيرةالاحرام، قيام، قرائت، ركوع، تشهد، سلام و مستحبات هر يك از آنها، احكام ترتيب و موالات در نماز، احكام قنوت و تعقيبات نماز، شرايط قبول نماز و شرايط صحت آن از منظري فقهي استدلالي تبيين گرديده است. در بحث از هر يك از موضوعات فقهي مذكور ادله آنها به ويژه ادله روايي آنها و ديدگاه‌هاي برخي از مراجع تقليد معاصر از جمله حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) ذيل آنها بيان گرديده است.
العروه الوثقي مع تعليقات عده من الفقهاء العظام (جلد ۳):
الصلاه، الصوم
سيدمحمد كاظم طباطبائي يزدي (رحمة‌الله)، تعليقات: برخي از فقها و مراجع معاصر تقليد، قم، مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، ۱۴۲۴ق، ۷۰۴ص، وزيري، عربي.
در اين مجموعه به شرح مباحث فقهي استدلالي مندرج در كتاب «عروةالوثقي» تأليف آيت الله العظمي سيد محمدكاظم طباطبائي يزدي (رحمةالله) معروف به صاحب «عروة» پرداخته شده و تعليقات، حواشي، ديدگاه‌ها و فتاواي فقهي برخي از مراجع تقليد معاصر بر اين كتاب از جمله حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) و بر طبق مباحث مطرح شده در كتاب مذكور منعكس گرديده است. در اين كتاب كه سومين مجلد از يك مجموعه فقهي استدلالي استف به بحث در مورد احكام و فروعات مربوط به ادامه مباحث مربوط به نماز پرداخته شده است.
در اين راستا ابتدا به بحث در مورد مبطلات نماز پرداخته شده و سپس احكام مربوط به مكروهات نماز بيان گرديده است. در ادامه موارد جواز قطع نماز در برخي از موارد كه ضرر مالي يا جاني نمازگزار را تهديد مي‌كند مورد بحث و بررسي فقه قرار گرفته و احكام نماز قضا، نمازهاي استيجاري براي پدر و مادر و غير آنها، نماز جماعت، نماز آيات و شرايط نماز جماعت و همچنين امام جماعت ذكر گرديده است. در بخش ديگري از اين مجلد از مجموعه فقهي استدلالي به بيان احكام خلل در نماز به ويژه شكيات نماز پرداخته شده و شك در ركعات نماز نمازهاي يوميه، انواع شك‌هاي قابل اعتنا و غير معتبر، كيفيت بجا آوردن نماز بيان گرديده است.
در قسمت بعدي كتاب حاضر به بيان احكام نمازهايي چون نماز عيد فطر و قربان، نماز ليلةالدفن، نماز جعفر طيار، نماز غفيله، نماز اول هر ماه، نماز وصيت، نماز روز عيد غديرخم، نماز مسافر و برخي از نمازهاي مستحبي پرداخته شده و ديدگاه‌هاي مراجع تقليد معاصر در اين زمينه منعكس گرديده است. در بخش بعدي كتاب به بررسي احكام و فروعات فقهي مربوط به روزه پرداخته شده واحكام مفطرات (مبطلات روزه)، شرايط صحت روزه، احكام قضا و كفاره روزه و همچنين احكام مربوط به اعتكاف در كتاب «عروةالوثقي» و بر اساس شرح و تعليق مراجع تقليد معاصر به ويژه حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) در اين زمينه مطرح گرديده است.
العروه الوثقي مع تعليقات عده من الفقهاء العظام (جلد ۴):
الخمس، الحج
سيدمحمد كاظم طباطبائي يزدي (رحمة‌الله)، تعليقات: برخي از فقها و مراجع معاصر تقليد، قم، مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، ۶۷۶ص، وزيري، عربي.
در اين مجموعه، به شرح مباحث فقهي استدلالي مندرج در كتاب «العروة الوثقي» تأليف آيت الله العظمي سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي (رحمةالله) معروف به صاحب «عروة» پرداخته شده و تعليقات، حواشي، ديدگاه‌ها و فتاواي فقهي برخي از مراجع تقليد معاصر بر اين كتاب از جمله حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) و بر طبق مباحث مطرح شده در كتاب مذكور منعكس گرديده است.
در اين كتاب كه چهارمين مجلد از يك مجموعه فقهي استدلالي است، به بحث در مورد احكام و فروعات مربوط به زكات، خمس و حج به صورت مشروح مورد شرح و بررسي فقهي قرار گرفته است. در ابتداي كتاب احكام و شرايط وجوب زكات بيان گرديده و اجناسي كه زكات بر آنها تعلق مي‌گيرد مانند چهارپايان سه‌گانه (گاو، گوسفند و شتر) طلا و نقره، غلات چهارگانه و نصاب هر يك از آنها ذكر شده است. در همين راستا به معرفي و شرايط مستحقين دريافت زكات نيز اشاره شده و وجوب كنار گذاشتن زكات در زمان مقرر، لزوم نيت فطر و شرايط وجوب آن، و برخي ديگر از مسايل متفرقه مربوط به نماز بيان گرديده و احكام زكات فطر و شرايط وجوب آن، مقدار و نوع جنس زكات فطر و زمان و نحوه مصرف آن تبيين شده است.
در بخش ديگري از كتاب حاضر مسايل فقهي مربوط به خمس مانند موارد وجوب خمس و كيفيت اخراج آن از اموال بيان شده و شرايط تقسيم خمس و شروط مستحقين آن نيز بيان شده است. در قسمت پاياني كتاب برخي از احكام و فروعات فقهي مربوط به حج بيان شده و ديدگاه‌هاي برخي از مراجع تقليد معاصر به ويژه حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) در قالب حواشي و تعليق مسايل كتاب «عروةالوثقي» در اين زمينه بيان گرديده است. بيان فضيلت انجام حج و ادله وجوب آن، شرايط وجوب حجت الاسلام، احكام حج نذري و نيابتي، اقسام حج مستحبي، صورت‌هاي گوناگون حج تمتع، اقسام عمره، احكام مربوط به مواقيت و مقدمات و كيفيت احرام از ديگر مندرجات مهم مطرح شده در اين كتاب است.
العروه الوثقي مع تعليقات عده من الفقهاء العظام (جلد ۵):
الاجاره و … الوصيه
سيدمحمد كاظم طباطبائي يزدي (رحمة‌الله)، تعليقات: برخي از فقها و مراجع معاصر تقليد، قم، مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، ۶۹۰ص، وزيري، عربي.
در اين مجموعه، به شرح مباحث فقهي استدلالي مندرج در كتاب «عروالوثقي» تأليف آيت الله العظمي سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي (رحمةالله) معروف به صاحب «عروة» پرداخته شده و تعليقات، حواشي، ديدگاه‌ها و فتاواي فقهي برخي از مراجع تقليد معاصر بر اين كتاب از جمله حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) و بر طبق مباحث مطرح شده در كتاب مذكور منعكس گرديده است.
در اين كتاب كه پنجمين مجلد از يك مجموعه فقهي استدلالي است، ابتدا به بحث در مورد احكام و فروعات مربوط به اجاره پرداخته شده و سپس فروعات فقهي مربوط به مضاربه، مزارعه، مساقات، ضمان، حواله، نكاح و وصيت بيان گرديده است. در بحث از اجاره ابتدا معناي فقهي آن و سپس اركان آن مطرح شده و پس از آن عقد لازم بودن اجاره، مالك منافع شدن مستأجر، قاعده يد در اجاره و كاربردهاي اين قاعده در اين زمينه و ساير شروط اجاره و قوانين شرعي مربوط به عين مستأجره و دقت كردن در خسارت نزدن به آن و برخي از مسايل متفرقه مربوط به اجاره بر طبق فتاواي مراجع تقليد معاصر از جمله حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) در قالب شرح، حاشيه و تعليق «عروة الوثقي» بيان گرديده است. در ادامه احكام و فروعات فقهي مضاربه و شرايط آن، شرايط شركت در مضاربه، احكام مضاربه و شرايط آن، احكام مساقات و شروعيت آن، معناي ضمان و صورت‌هاي مختلف آن، احكام حواله و شرايط آن و برخي از مسايل متفرقه مربوط به آنها بيان شده و پس از آن به صورت مشروح احكام ازدواج و به تبع آن احكام محرم و نامحرم، احكام دخول بر زوجه و شرايط آن، مستحبات و مكروهات نكاح، احكام عقد نكاح، احكام نظر كردن بر چهره زن نامحرم و برخي ديگر از احكام ازدواج دايم و موقت ذكر شده است. در پايان احكام و فروعات فقهي مربوط به وصيت مانند معناي وصيت و اقسام آن، مسايل متفرقه مربوط به ارث و ارتباط آن با وصيت در مسايل مالي بيان شده است.
العروه الوثقي مع تعليقات عده من الفقهاء العظام (جلد ۶):
سيدمحمد كاظم طباطبائي يزدي (رحمة‌الله)، تعليقات: برخي از فقها و مراجع معاصر تقليد، قم، مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ۱۴۲۳ق، ۷۵۲ص، وزيري، عربي.
در اين مجموعه، به شرح مباحث فقهي استدلالي مندرج در كتاب «عروالوثقي» تأليف آيت الله العظمي سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي (رحمةالله) معروف به صاحب «عروة» پرداخته شده و تعليقات، حواشي، ديدگاه‌ها و فتاواي فقهي برخي از مراجع تقليد معاصر بر اين كتاب از جمله حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) و بر طبق مباحث مطرح شده در كتاب مذكور منعكس گرديده است.
در اين كتاب كه ششمين مجلد از يك مجموعه فقهي استدلالي است، به بحث در مورد احكام و فروعات مربوط به برخي ديگر از ابواب فقهي معاملات در فقه اماميه پرداخته شده است. در ابتداي كتاب احكام و فروع فقهي مربوط به رباي در انواع معاملات حكم آن و مصاديق مختلف آن اشاره شده و شروط تحقق ربا در يك معامله از لحاظ فقهي بررسي گرديده است. در همين راستا شرايط تحقق ربا در معاملات مكيل و موزون بيان شده و ربا در نقدين و غير نقدين در حالات مختلف نيز بررسي گرديده است. آنگاه به بحث در مورد انواع عده زنان در موارد مربوط به عده حمل، عده انواع طلاق، عده وفات و ساير اقسام عده پرداخته شده و حكم و ميزان عده در اين موارد با توجه به شرايط زن بيان گرديده است.
در ادامه احكام و فروعات فقهي وكالت و شرايط آن بيان گرديده و وظايف وكيل و موكل، موارد جواز و عدم وكالت، موارد صحت و عدم صحت آن و احكام مربوط به اختلاف وكيل و موكل و رفع نزاع آنان تبيين شده است. در بخش‌هاي بعدي كتاب احكام فقهي مربوط به هبه و شرايط آن، وقف و شروط آن، صدقه و شرايط آن بيان شده و ديدگاه‌ها و فتاواي فقهي برخي از مراجع تقليد معاصر از جمله حضرت آيت الله العظمي سيدمحمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) در قالب شرح «عروةالوثقي» بيان گرديده است. در بخش پاياني كتاب احكام و فروعات فقهي قضا، شرايط و صفات قاضي و برخي از قواعد فقهي مورد استفاده در امر قضاء مانند قاعده يد، قاعده ضمان، قسم و مقاصه مورد شرح و بررسي قرار گرفته و ديدگاه‌هاي برخي از علماي معاصر در اين زمينه منعكس گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *