خدمات کتابخانه

معرفی خدمات ارائه شده در کتابخانه آیت الله گلپایگانی
نسخ ممتاز
 • کتب چاپ سنگی
 • کتب چاپ خطی
 • چاپ سربی
 • اسناد
منابع
 • نشریات

 • مقالات
 • پایان نامه ها
 • دیداری و شنیداری
 • کتاب های الکترونیکی

مخازن
 • مخزن 1
 • مخزن 2
 • مخزن 3
 • مخزن 4

خدمات برخط

شما می توانید به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری برخی خدمات را از کتابخانه دریافت کنید.